logo
首页技术栈工具库讨论
NNI (Neural Network Intelligence)

NNI (Neural Network Intelligence)

NNI (Neural Network Intelligence) 是一个轻量但强大的工具包,帮助用户自动的进行特征工程,神经网络架构搜索,超参调优以及模型压缩。
由 
Lionelsy2021-01-12 收录
100%
推荐
不推荐
更多信息
GitHub iconmicrosoft/nni8689
标签
根据用户添加的标签生成